Έργο REFORM

Το έργο REFORM (Integrated REgional Action Plan For Innovative, Sustainable and LOw CaRbon Mobility) ξεκίνησε επίσημα τον Ιανουάριο του 2017 και θα ολοκληρωθεί σε τέσσερα χρόνια, το Δεκέμβριο του 2020. Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντονιστής του έργου είναι το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Το έργο στοχεύει να αυξήσει τον αριθμό των πόλεων που θα υλοποιήσουν Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) σε τέσσερις ευρωπαϊκές περιφέρειες: της Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα), της Emilia-Romagna (Ιταλία), του Greater Manchester (Μεγάλη Βρετανία) και του Parkstad Limburg (Ολλανδία).