Τι είναι το Εθνικό Δίκτυο ΣΒΑΚ

Το Εθνικό Δίκτυο ΣΒΑΚ αποτελεί πρωτοβουλία που στοχεύει στην ενεργοποίηση των ελληνικών πόλεων που ενδιαφέρονται για την εκπόνηση και υλοποίηση ΣΒΑΚ. Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) είναι ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο αποσκοπεί στην ικανοποίηση των αναγκών μετακίνησης των κατοίκων και των επαγγελματιών μιας περιοχής και έχει ως απώτερο στόχο τη βελτίωση του επιπέδου ζωής. Βασίζεται σε υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη αρχές όπως είναι η συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες αποφάσεων, η ολιστική προσέγγιση στην άσκηση πολιτικής καθώς και η συνεχής αξιολόγηση των παρεμβάσεων. Βασικό κριτήριο για την εκπόνηση του σχεδίου είναι η ικανοποίηση των υφιστάμενων και των μελλοντικών αναγκών μετακίνησης προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στα αστικά κέντρα. Η εκπόνηση ενός ΣΒΑΚ για μία πόλη αναμένεται να αποφέρει πολλαπλά οφέλη όπως:

  • Καλύτερες συνθήκες προσβασιμότητας στα εναλλακτικά μέσα μεταφοράς
  • Βελτίωση της ασφάλειας στις μετακινήσεις
  • Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας
  • Αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας στη μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών
  • Ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος.

Η δημιουργία του Εθνικού Δικτύου ΣΒΑΚ ξεκίνησε από το Διακρατικό Ευρωπαϊκό Έργο ENDURANCE. Στο πλαίσιο του έργου ENDURANCE, είχε σχεδιαστεί η ενεργοποίηση συνολικά 250 πόλεων εντός της Ε.Ε. με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων. Με την ολοκλήρωση του έργου δημιουργήθηκε ένα εθνικό δίκτυο πόλεων – ένα για κάθε μια από τις 25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετείχαν στο έργο – και οι οποίες πόλεις εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τα ΣΒΑΚ.

Ο στόχος του ENDURANCE για την Ελλάδα ειδικότερα ήταν η δημιουργία ενός εθνικού δικτύου πόλεων με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων, οι οποίες επιθυμούν ή/και προτίθενται να αναλάβουν δράσεις βελτίωσης των συνθηκών κινητικότητας με την εκπόνηση ανάλογων σχεδίων. Από τους 65 δήμους της Ελλάδας που ικανοποιούν το κριτήριο των 50.000 κατοίκων, 19 Δήμοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τα ΣΒΑΚ και εντάχθηκαν στο Δίκτυο του ENDURANCE.

Το Εθνικό Δίκτυο ΣΒΑΚ, σε συνέχεια του προγράμματος ENDURANCE, σκοπεύει να υποστηρίξει τις τοπικές αρχές στην εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, τα οποία καλύπτουν τις εμπορευματικές και τις επιβατικές μεταφορές σε αστικές και περιαστικές περιοχές. Μέσω του δικτύου αυτού θα μπορέσουν οι εμπλεκόμενοι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να ανταλλάξουν καλές πρακτικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο να λάβουν την απαιτούμενη υποστήριξη από εξειδικευμένους εκπαιδευτές για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ΣΒΑΚ και να μπορέσουν να επιτύχουν την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την υλοποίηση του.